Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, do których należy dołączyć: 

a) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży
 • kserokopie aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 • pesel dziecka

b) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

c) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • kopię wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

d) Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

e) Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dołączają do wniosku:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

f) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,
 • zaświadczenie szkoły,
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
Rozmiar czcionki
Kontrast