Archiwum kategorii: Klub Integracji Społecznej Śródmieście

Ogłoszenie o zamówieniu – kursy zawodowe

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów i wydanie certyfikatów /zaświadczeń poświadczających poziom wiedzy z zakresu kursu dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.0 1. Aktywizacja społeczno zawodowa mechanizm ZIT.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia z naniesionymi zmianami – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia w pliku .pdf
Załączniki do ogłoszenia w pliku .pdf
Załączniki do zamówienia w pliku edytowalnym .doc

ważne ogłoszenie

W związku ze zwiększoną liczbą zarażeń koronawirusem od dnia 12.03.2020r. przyjmujemy tylko i wyłącznie osoby z pilnymi, nie cierpiącymi zwłoki sprawami. Obsługa świadczona będzie w oszklonych stanowiskach  mieszczących się na parterze budynku Ośrodka a terenowi pracownicy socjalni będą świadczyli pracę w środowisku jedynie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Prosimy o kontaktowanie się z Ośrodkiem telefonicznie pod nr 58 677 79 60 (sekretariat, pomoc społeczna i fundusz alimentacyjny) i 58 677 79 80 (świadczenia rodzinne) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.wejherowo.pl

Osoby pobierające świadczenia w kasie Ośrodka proszone są o przychodzenie od godziny 10.00 (godzina otwarcia kasy) i wchodzenie do budynku tak aby w kolejce maksymalnie znajdowało się do 5 osób oraz o zachowywanie bezpiecznej odległości (min. 1,5 m).

Dodatkowo prosimy osoby pobierające świadczenia o wskazywanie w miarę możliwości kont bankowych na które mogłyby być przekazywane świadczenia bez konieczności odbioru osobistego.

Do odwołania zawieszone zostają zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo-Wychowawczych działających przy MOPS oraz Klubie Integracji Społecznej „Śródmieście”. O nowych terminach spotkań informować będziemy po 25 marca 2020 r. 

Konkurs plastyczny – „tu zaszła zmiana”

MOPS w Wejherowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Tu zaszła zmiana”. Konkurs przeprowadzany jest przez Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie techniką rysunku lub malarstwa pracy plastycznej promującej zmiany w obszarze miasta objętym rewitalizacją, zarówno w kontekście społecznym jak i zawodowym czy urbanistycznym. Konkurs będzie realizowany pod nazwą „Tu zaszła zmiana”. Prace konkursowe rozpatrywane będą w czterech kategoriach: prace przedszkolaków   i uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych,  prace uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych,  prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prace osób dorosłych pow. 18 r. ż.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się w poniżej.

Regulamin konkursu – plik w formacie .pdf

ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia 2 dniowego wyjazdu warsztatowego z zakresu aktywizacji społecznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.11.2019r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach z dnia 31.10.2019r. – plik w formacie .pdf

Załącznik do zamówienia po zmianach z dnia 31.10.2019r. – plik w formacie – .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik do zamówienia – plik w formacie .docx

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla beneficjentów projektu „KIS Śródmieście”

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. II postępowania – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. I postępowania – plik w formacie .pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŚWIADCZENIA USŁUG ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSÓW ZAWODOWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIE”

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załączniki do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik do ogłoszenia – klauzula informacyjna – plik w formacie .pdf

Unieważnienie części V – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze dla części I-IV oraz VI – XIV – plik w formacie .pdf

II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZORGANIZOWANIA WARSZTATÓW ECDL DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIE”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Odpowiedź na zapytanie dotyczące II ogłoszenia o zamówieniu – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Klauzula informacyjna – plik w formacie .pdf

Rekrutacja na 2019r. rozpoczęta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do udziału w projekcieKlub Integracji Społecznej Śródmieście”.

EDYCJA 2019
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz reintegracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta Wejherowo, zmierzająca do podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie przy Ul. Kopernika 22/1 lub pod numerem telefonu 58 677 79 78; 58 677 79 79

W ramach działań projektowych oferujemy:

GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Podczas spotkań grupowych z psychologiem uczestnicy między innymi zdobędą wiedzę w zakresie radzenia sobie ze stresem, problemami i relacjami społecznymi. Poznają zagadnienia z zakresu uzależnień w tym jak sobie z nimi radzić oraz gdzie szukać pomocy. Podniosą swoją motywację w trakcie warsztatów o tematyce, „ Aby chciało się chcieć, czyli motywacja a praca”.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Zajęcia indywidualne skierowane do uczestników projektu, przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Celem poradnictwa jest zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania, co dzieje się w jasno określonym, stosunkowo krótkim czasie.

GRUPOWE PORADNICTWO PRAWNE

Podczas spotkań grupowych z prawnikiem uczestnicy projektu między innymi zdobędą wiedzę w zakresie swoich praw i obowiązków, jako obywatela, konsumenta oraz dłużnika. Cykl spotkań pozwoli na podniesienie wiedzy na najbardziej nurtujące pytania dotyczące codziennego funkcjonowania.

INDYWIDUALNE PORADNICTWO PRAWNE

Każdy uczestnik projektu, który ma potrzebę konsultacji z doświadczoną osobą w kwestiach prawniczych może umówić się na spotkanie z radcą prawnym/adwokatem.

PORADNICTWO SPOŁECZNE – SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców  to cykl spotkań dla każdego beneficjenta, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wspólnie poszukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wiekiem dorastanie, podziałem obowiązków domowych jak również jak rozwiązywać konflikty wśród rodzeństwa.

PORADNICTWO SPOŁECZNE – EDUKACJA FINANSOWA

Warsztaty z zakresu edukacji finansowej mają na celu podniesienie wiedzy uczestników w zakresie zarządzania budżetem domowym. Tematyka zajęć opiera się między innymi na omówieniu i przedyskutowaniu kwestii gospodarowania finansami osobistymi, podatków w życiu codziennym oraz zasad i pułapek w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych.

PORADNICTWO SPOŁECZNE – EDUKACJA ŻYWIENIOWA

Warsztaty z zakresu edukacji żywieniowej mają na celu podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych rozwiązań tak, aby zdrowe odżywianie stało się elementem stylu życia. Przekazana wiedza służy wprowadzaniu zmian w nawykach uczestników i kształtowaniu nowych podstaw żywieniowych.

WARSZTATY NOWY IMAGE

To cykl spotkań ze specjalistami w tym z kosmetyczką/stylistką, stomatologiem, specjalistą z zakresu etykiety i savoir vivre. Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko pogłębienia wiedzy w zakresie teoretycznym, ale również praktycznym. Proponujemy wizyty gabinecie stomatologicznym wraz z pokryciem kosztów leczenia stomatologicznego. Następstwem konsultacji z kosmetyczką/stylistka będzie zakup odzieży odpowiedniej na rozmowę kwalifikacyjną dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestników.

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z  indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, podczas których, po omówieniu szczególnych potrzeb, zainteresowań i predyspozycji uczestnika, zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania w zakresie dalszego rozwoju zawodowego i wyboru kursów i szkoleń zawodowych. We współpracy z doradcą zawodowym przygotowane zostaną dokumenty aplikacyjne, które ułatwią poszukiwanie pracy.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Podczas  grupowych spotkań z doradcą zawodowym,  uczestnicy m.in.: zdobędą niezbędną wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku pracy;  poznają sposoby aktywnego poszukiwania pracy; umiejętność autoprezentacji podczas spotkania z pracodawcą; wiedzę na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

SZKOLENIA ZAWODOWE

W ramach projektu uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje  zawodowe poprzez udział w wybranych na podstawie IPD kursów i szkoleń  zakończonych egzaminem. Tematy kursów będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników oraz potrzeb rynku pracy w województwie pomorskim. Uczestnikom szkoleń przysługuje stypendium szkoleniowe.

STAŻ ZAWODOWY

Udział w średnio 4 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Uczestnikom skierowanym na staże przysługuje miesięczne stypendium stażowe. Stażyści przejdą przez badania z zakresu medycyny pracy, objęci zostaną ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymają odzież roboczą. Organizator stażu pokryje koszty dojazdu na staż jak również koszty opieki nad dziećmi do lat 7 oraz niepełnosprawnymi osobami zależnymi.

WARSZTATY GRUPOWE Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ

Cykl warsztatów skierowany jest do beneficjentów rozważających alternatywne formy aktywizacji zawodowej.  Zajęcia obejmować będą tematykę w zakresie wstępu do ekonomii społecznej oraz jak założyć spółdzielnię socjalną. Zwieńczeniem zajęć teoretycznych będzie możliwość poznania funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej w praktyce. Zaproponujemy naszym beneficjentom trzy wizyty studyjne.

W procesie aktywizacji społeczno zawodowej istotna rolę odgrywa również wsparcie środowiskowe. W ramach prowadzonych działań proponujemy beneficjentom i ich środowisku lokalnemu następujące działania:

AKCJE ŚRODOWISKOWE

 • Dzień sąsiada;
 • Dzień pieczonego ziemniaka;
 • Rodzinne zawody sportowe;
 • Rodzinny konkurs plastyczny- „Tu zaszła zmiana”;
 • Mecz towarzyski Samorząd – Rewitalizacja;
 • Temat dowolny.

GRUPA WSPARCIA

Grupa zawiąże się wśród beneficjentów projektu i będzie miała na celu wzajemną motywację w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych a tym samym powrocie na rynek pracy. Uczestnicy będą poszukiwać wspólnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym jak i środowisku lokalnym. Uczestnicy będą współdecydować i modelować działania w zakresie działań środowiskowych.

Ponadto zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę specjalistów
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikowane kursy zawodowe i szkolenia
 • Wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • Opiekę nad osobami zależnym
 • Zawodową wioskę tematyczną dla dzieci i młodzieży

Wartość projektu: 4 212 701,53 zł.
Dofinansowanie:    3 580 796,30 zł.
Wkład własny:         631 905,23 zł

 Projekt Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.