Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2

Celem głównym działalności Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 jest wspieranie rodziny, a w szczególności dzieci i młodzieży, w procesie przygotowywania do samodzielnego życia. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie właściwej opieki, zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz włączanie rodziców w działania świetlic.

Dzieci uczęszczające do świetlicy kierowane są na zajęcia przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie na podstawie zawieranych z ich rodzicami kontraktów socjalnych. Źródłem finansowania działalności  Świetlicy są środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 mieści się w budynku plebanii Parafii Chrystusa Króla przy ul. Narutowicza 2 w Wejherowie. Ze wsparcia świetlicy   może jednorazowo skorzystać do 15 dzieci w wieku szkolnym, które mają zapewniony jeden posiłek dziennie.  Dodatkowo raz w tygodniu istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych porad psychologicznych – zarówno dzieci jak i dorośli. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00. W czasie zimowych ferii szkolnych godziny otwarcia zostają przesunięte na 10.00 – 14.00 lub inne zgodne z aktualnymi potrzebami. W okresie wakacyjnym Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 jest nieczynna.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia w obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym. Dzieci korzystają z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz zajęć wyrównawczych m.in. z matematyki oraz j. angielskiego.  Równolegle prowadzone są zajęcia profilaktyczne mające na celu wyrabianie prawidłowych nawyków w codziennej kulturze bycia, radzenia sobie ze stresem i krytyką oraz kształtowanie ogólnych prawidłowych postaw społecznych. W świetlicy wprowadzono procedury HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, oraz powołano zespół nadzorujący stosowanie procedur będących częścią polityki bezpieczeństwa żywnościowego.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Świetlicy proszone są o osobisty kontakt z pracownikiem socjalnym MOPS Wejherowo. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest nieodpłatne.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

[/read]