Karta Dużej Rodziny

 

Obsługa Karty Dużej Rodziny
odbywa się
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie,
przy ul. Kusocińskiego 17

Stanowisko nr 2

Poniedziałek
od 9:00 do 12:00

Odbiór kart możliwy jest codziennie w godzinach działania Stanowiska nr 3.

 

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 w poniedziałki w/w godzinach lub poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce na dokumenty znajdującej się na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 16.30
wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 14.30
piątek od 8.00 do 13.30

————————————————————————————————————-——————————

Ważna informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1744 ze zm.) w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15,00 zł.

Wpłaty za duplikat karty należy dokonać na konto:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

ul. Kusocińskiego 17

84-200 Wejherowo

15 1160 2202 0000 0002 1997 0538

tytułem: Duplikat Kardy Dużej Rodziny dla …. (imię i nazwisko członka rodziny dla którego domawiana jest karta)

Ważna informacja

W związku licznymi pytaniami i błędnie wypełnianymi wnioskami o przyznanie Karty Dużej Rodziny informujemy, że zgodnie z art. 4 pkt 2a i 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci było w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej lub co najmniej troje dzieci z tej rodziny posiadało już uprawnienia do Karty.

W przypadku gdy tylko jedno lub dwoje ze wskazanych dzieci spełnia powyższy warunek – prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicom wskazanych dzieci.

————————————————————————————————————-——————————

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia
o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Formularze te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

lub w siedzibie MOPS Wejherowo przy ul. Kusocińskiego 17. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

 

Aby móc wyświetlać Elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy pobrać aplikację mObywatel.

Uwaga ważne!

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, poza dokumentami przytoczonymi powyżej przedstawia się oryginały lub odpisy:

• w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku cudzoziemców poza powyżej przestawionymi dokumentami wymagany jest również dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
• dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
• dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
• dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce na dokumenty znajdującej się na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 16.30
wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 14.30
piątek od 8.00 do 13.30

Strona główna programu Karta Dużej Rodziny – TUTAJ