Grupa samopomocowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Grupa wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych  istnieje w strukturach MOPS Wejherowo od 10 lat. Prowadzona i koordynowana jest przez dwóch pracowników socjalnych Ośrodka. Celem głównym grupy jest integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym, nawiązanie kontaktów i współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych. W ramach wzajemnego wsparcia uczestnicy wymieniają się  informacjami o możliwościach korzystania z dotacji na sprzęt rehabilitacyjny na likwidowanie barier architektonicznych, na turnusy rehabilitacyjne czy zniżki na zakup leków i środków higienicznych z funduszu ochrony zdrowia. W ramach działania grupy organizowane są spotkania ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem czy ortopedą. Świadczone jest też, w miarę potrzeb, wsparcie psychiczne dla uczestników grupy. Spotkania odbywają się  zazwyczaj raz w miesiącu, a uczestniczy w nich średnio 10 osób. Uczestnicy grupy są dodatkowo członkami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem  ds. Pomocy Instytucjonalnej MOPS Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, pok. nr 11, tel.: 58 677 79 87, p. Beatą Nowak