Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne:

* Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2023. poz. 581).

* Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 390 ze zm.).

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015r, o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1302).

* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz.775 ze zm).

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1467).

* Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 106, poz. 622).

* Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U poz. 374,567i 568, 695).

* Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 ( Dz. U z 2020 poz. 1068).