Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. prezciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa Nr 70/2011 z dnia 9 maja 2011r.

W skład Zespołu wchodzą:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17
  • Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, ul. Kościuszki 2
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279a
  • Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie, ul. 12 Marca 195
  • Koordynator ds. Profilaktyki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych U.M. Wejherowa, pl. J. Wejhera 8
  • Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, ul. dr Jagalskiego 10
  • Stowarzyszenie „Trampolina” z Wejherowa, ul. Sobieskiego 221/3
  • Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zespół Służby Kuratorskiej, ul. Sobieskiego 239
  • Komanda Powiatowa Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14

W celu skutecznego udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w ramach prac Zespołu

Funkcjonują grupy robocze. Pracą każdej grupy roboczej kieruje pracownik socjalny, który w razie konieczności wspierany jest przez prawnika Ośrodka i przez psychologów. Pracownicy socjalni kierujący grupami roboczymi odpowiedzialni są za realną pomoc ofiarom przemocy, która m.in. polega na diagnozowaniu problemu, na  opracowaniu i realizacji pomocy, monitorowaniu losów rodziny oraz dokumentowaniu podjętych działań. Pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów, prowadzący grupy robocze czynnie współpracują z policjantami – dzielnicowymi, z pedagogami ze wszystkich szkół, z sądem rodzinnym, prokuraturą, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Profilaktyki i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupy Robocze powoływane są do rozwiązania problemu każdej osoby /rodziny.

W sprawach związanych z działalnością Zespołu i Grup Roboczych należy się kontaktować z przewodniczącą zespołu p. Anną Kosmalską lub zastępcą przewodniczącego, p. Karoliną Pacanowską pod nr. tel. 058 677 79 60.