Klub Integracji Społecznej

Logo-kis

Celem głównym ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie osobom oraz ich rodzinom pomocy: w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Klub Integracji Społecznej to też jednostka organizacyjna udzielająca wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to jednostka pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną otwartą na potrzeby lokalnego środowiska, która stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z póź. Zmian.)

Podstawowym celem prowadzenia KIS jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi te powinny być zrealizowane poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

Świadczenie usług przez Klub Integracji Społecznej powinno zmierzać do uświadomienia jego uczestnikom potrzeb:

 1. wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu ( np. problemy z pracą, problemy z nadużywaniem alkoholu, itp.),
 2. samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
 3. ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,
 4. konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie prowadzone są następujące działania:

 1. Działania terapeutyczne
 • Poradnictwo dla osób uzależnionych dot. dostępnych możliwości leczenia.
 • Pomoc psychologiczna – świadczona przez dwóch psychologów.
 1. Działania edukacyjno – pomocowe
 • Organizowanie działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Współpraca z Świetlicami Opiekuńczo-Wychowawczymi.
 • Prowadzenie i organizacja prac społecznie użytecznych.
 • Szkoła dla rodziców.
 • Współpraca z różnymi instytucjami.
 1. Poradnictwo prawno – administracyjne

Dodatkowo dla uczestników KIS istnieje możliwość skierowania dziecka do przedszkola na czas realizacji zapisów kontraktu socjalnego przez rodzica/rodziców.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w działaniach KIS proszone są o kontakt z Koordynatorem  ds. Pomocy Instytucjonalnej MOPS Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo, pok. nr 11, tel.: 58 677 79 87, p. Beatą Nowak

Druki:

Oświadczenie rodzica którego dziecko korzysta w ramach KIS z przedszkola  – pobierz PDF

Ankieta – pobierz PDF