Wspieranie Rodziny

Świadczymy  pomoc mieszkańcom Wejherowa a w szczególności rodzinom przeżywającym:

  • trudności opiekuńczo-wychowawcze
  • problemy rodzinne

Do zadań Działu Wsparcia Rodziny  w szczególności należy:

  • udzielanie poradnictwa specjalistycznego (, psychologicznego, prawnego);
  • prowadzenie pracy z rodzinami, w tym w szczególności z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  –   wychowawczej;
  • organizowanie i prowadzenie dla osób/ rodzin spotkań, warsztatów, grup wsparcia i grup samopomocowych;

Asystent Rodziny:

prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę

pracuje z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem

wspomaga rodzinę przede wszystkim: w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzaniu budżetem, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, w znalezieniu pracy, a także dopełnianiu spraw urzędowych

Praca asystenta jest procesem długofalowym, zmierzającym do usamodzielnienia rodzin i prawidłowego wypełniania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
W sprawie ustalenia możliwości wspierania rodziny przez asystenta należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym wg miejsca zamieszkania. Szczegółowe zasady asysty rodzinnej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Sprawy związane z tematyką wspierania rodziny i asystentury rodzinne prowadzi Koordynator ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej p. mgr Izabela Leśniak. pok. nr 13, 58 677 79 89