Informacje ogólne

Okres świadczeniowy 2024 – 2025
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2024r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2024r.

Okres świadczeniowy 2023 – 2024
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2023r.
Okres świadczeniowy –oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

UWAGA
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, począwszy od okresu świadczeniowego 2023/2024 , rozpoczynającego się od dnia 1 października 2023 r., świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

PONADTO
Zgodnie z art.9 ust.2a W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa ust.2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
2b. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust.2a, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje
Do wniosku należy dołączyć od komornika sądowego aktualne zaświadczenia: o bezskuteczności egzekucji oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2022. Określenie „rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy” oznacza: rok 2022


Okres świadczeniowy 2021 – 2022
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2021r.
Okres świadczeniowy –oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2021r poz. 877 ).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.

PONADTO
Zgodnie z art.9 ust.2a W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa ust.2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
2b. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust.2a, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje
Do wniosku należy dołączyć od komornika sądowego aktualne zaświadczenia: o bezskuteczności egzekucji oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2020. Określenie „rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy” oznacza: rok 2020
——————————————————————————————

INFORMUJEMY ŻE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ  z powodu COVID-19:
– wnioski można składać za pośrednictwem poczty, przez empatię oraz bankowość elektroniczną,
– poprzez pozostawienie wniosku oraz dokumentów w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Ośrodka przy ul.Kusocińskiego 17 (w godzinach pracy Ośrodka).
W przypadku trudności z uzupełnieniem wniosku oraz jego złożeniem prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 58 677 79 84
——————————————————————————————

Okres świadczeniowy 2020 – 2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

Okres świadczeniowy –oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U z 2020r poz. 808 ze zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900zł.
(okres świadczeniowy 2020/2021 tj. od 01 października 2020r. do 30 września 2021r.)                                                                      

PONADTO

Zgodnie z art.9 ust.2a Wprzypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa ust.2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

2b. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust.2a, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje

Do wniosku należy dołączyć od komornika sądowego aktualne zaświadczenia: o bezskuteczności egzekucji oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019. Określenie „rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy” oznacza: rok 2019

——————————————————————————————

Okres świadczeniowy 2019 – 2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

Okres świadczeniowy –oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800zł.
 (na okres świadczeniowy 2019/2020 tj. od 01 października 2019r. do 30 września 2020r.).

Do wniosku należy dołączyć od komornika sądowego aktualne zaświadczenia: o bezskuteczności egzekucji oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018.

Określenie „rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy” oznacza: rok 2018.

INFORMUJEMY ŻE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ  z powodu COVID-19:

– wnioski można składać za pośrednictwem poczty, przez empatię oraz bankowość elektroniczną,

– poprzez pozostawienie wniosku oraz dokumentów w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Ośrodka przy ul.Kusocińskiego 17 (w godzinach pracy Ośrodka).

W przypadku trudności z uzupełnieniem wniosku oraz jego  złożeniem  prosimy o kontakt telefoniczny  nr tel. 58 677 79 84

INFORMUJEMY

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( dz. u 2020 poz.875) zgodnie z: 

  • art. 68 ust 1. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  • art.68 ust.2. Terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  • art. 68 ust 6. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs  ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  • art.68 ust.7 Terminy w postępowaniach o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs  tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

INFORMUJEMY

 iż zgodnie z art.15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U poz. 374,567i 568) który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 na mocy art.73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz. U 2020r poz. 695) został rozszerzony katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19

Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe
            od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

            od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych lub odpowiednio świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.