Karta Dużej Rodziny

Od 01.01.2015r. w życie weszła Ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz sposób przyznawania uprawnień.

Dla kogo?

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się takżedziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
  • do 18 r.ż.,
  • do 25 r.ż. gdy   dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Oryginały lub odpisy :

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie  dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – druk oświadczenia do pobrania tutaj
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3.   W w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce lub oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – druk oświadczenia do pobrania tutaj,
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 6. w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 3.   dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 na parterze w pokoju nr 13 i na I piętrze w pokoju nr 20. Obiór Kart Dużej Rodziny – pokój nr 20.

Poniedziałek: 8.00 – 16.30
Wtorek – czwartek: 8.00 – 15.00
Piątek: 8.00 – 13.30

Od 01.01.2015r. obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, który można  pobrać osobiście w siedzibie MOPS Wejherowo lub ze strony programu: rodzina.gov.pl gdzie zamieszczone są również inne informacje związane z Kartą Dużej Rodziny – m.in. wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny w postaci konturowej mapy Polski.

Strona główna programu Karta Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
Wyszukiwanie partnerów:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny
Dołącz do programu Karta Dużej Rodziny: http://mops.wejherowo.pl/2015/11/20/dolacz-online-do-karty-duzej-rodziny/

Rozmiar czcionki
Kontrast