Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na okres 2017/2018 przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • w sytuacji gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy dot. dochodu utraconego i uzyskanego stosuje się jak przy obliczeniu kryterium dochodowego ustalając prawo do zasiłku rodzinnego.
 • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli (przepis wejdzie w życie z dniem 01.11.2017r.):

 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wymagane są dokumenty:

 • wypełniony wniosek przez rodzica lub opiekuna
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży
 • oświadczenie drugiego rodzica o niepobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w innym organie.
 • kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu)
 • kserokopie aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 • PESEL dziecka
Rozmiar czcionki
Kontrast