Koordynacja

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej przebywa poza granicami kraju organ właściwy przekazuje wraz z dokumentami do wojewody

Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju należy dodatkowo wypełnić formularz na potrzeby Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.