Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2016. poz. 169 ).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 114późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r, o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1302).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz.23),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015r. poz. 2229).
  • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 106, poz. 622).

 

Rozmiar czcionki
Kontrast