Obowiązujące akty prawne

Obowiązujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2019. poz. 670 ze zm).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2220 ze  zm.).
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r, o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1302).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096 ze zm),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1467).
  • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 106, poz. 622).

 

Rozmiar czcionki
Kontrast