Zmiany w Świadczeniach Rodzinnych

Od 1 listopada 2015 roku będzie podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do prawa do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.
[read more=”Więcej” less=”Mniej”]
Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa (Dz. U. z 2015 roku poz. 995) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby przekraczające kryterium dochodowe będą mogły nadal korzystać ze świadczeń rodzinnych lecz w pomniejszonej wysokości. Świadczenia rodzinne będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

Od 1 stycznia 2016 roku ustawa (Dz. U. z 2015 roku poz. 1217 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw) wprowadza nowy rodzaj świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie adresowane jest do osób nie mających prawa do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i będzie wynosiło 1.000,- złotych miesięcznie.

 

Bliższych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 – osobiście lub telefonicznie pod numerami: 58-677-79-80, 58-677-79-81, 58-677-79-85[/read]

Zmiany w pomocy społecznej

Od 1 października 2015r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”] 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia od października kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnej będzie wynosić 634,00 zł, (wzrost o 92,00 zł),
  • dla osoby w rodzinie będzie wynosić 514,00 zł (wzrost o 58,00 zł).

Zmianie ulegną również wysokości kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosić 604,00 zł,
  • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej będzie wynosić 1722,00 zł,
  • kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pozwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach będzie wynosić minimalnie 606,00 zł, maksymalnie zaś 1335,00 zł.

Nowa wysokość kwoty z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 288 zł. Wszystkie powyższe zmiany obowiązywać będą od 1 października 2015r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie od numerami telefonów: 58 677 79 86, 58 677 79 87, 58 677 79 88, 58 677 79 89, 58 677 79 90.

Źródła prawa:

DZIENNIK USTAW z dnia 29 lipca 2015r. Poz. 1058 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015r. W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. [/read]

Rozmiar czcionki
Kontrast