Terminy wypłat świadczeń – październik 2017r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
 • 30.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 18.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.10.2017r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.10.2017 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 października 2017r. na podane konta bankowe.

Rozpoczęcie projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”

W dniu dzisiejszym oficjalnie rozpoczął się Projekt „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”który  realizowany jest  przy rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Informacje na temat Projektu będą zamieszczane w zakładce [Programy i projekty] w kategorii [Klub Integracji Społecznej Śródmieście]

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

[/read]

Rozpoczęcie projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”

W dniu dzisiejszym oficjalnie rozpoczął się Projekt „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” który  realizowany jest  przy rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Wejherowa.  Od dnia dzisiejszego do końca roku 2017 prowadzone będą działania przygotowawcze a od  01.01.2018r.  do 31.11.2022r. realizowane będzie bezpośrednie wsparcie dla beneficjentów ostatecznych projektu. 

W ramach realizacji Projektu przewiduje się utworzenie Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”, będącego filią działającego od ponad 10 lat Klubu działającego przy MOPS Wejherowo. KIS „Śródmieście” będzie się mieścił w centrum obszaru zdegradowanego miasta. Klub będzie skupiał aktywność społeczną mieszkańców i będzie działał na rzecz obszaru rewitalizowanego. Przez cały okres funkcjonowania Klubu przewiduje się objęcie bezpośrednim wsparciem do 295 osób. Działania będą prowadzone w 3 głównych zakresach:

 1. Aktywizacja społeczna – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu w zakres której wchodzić będzie m.in.: poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe), poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, warsztaty z zakresu „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z zakresu edukacji finansowej, edukacji żywienia, warsztaty ze stylistą, warsztaty z savoir vivre, poradnictwo socjalne.
 2. Aktywizacja zawodowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu w zakres której wchodzić będzie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty z zakresu Ekonomii Społecznej (wyjazdy studyjne do podmiotów Ekonomii Społecznej). W ramach w/w zakresu nawiązane zostało partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie.
 3. Aktywizacja środowiskowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, ich rodzin, oraz społeczności lokalnej obszaru objętego wparciem w zakres której wchodzić będą przede wszystkim akcje społeczne mające na celu integrację różnych grup i umocnienie w nich poczucia przynależności lokalnej.  Dodatkowo w ramach aktywizacji środowiskowej dla uczestników projektu zapewniona zostanie opieka nad osobami zależnymi (dziećmi i osobami dorosłymi). W zakresie zapewnienia opieki partnerem Projektu jest Wejherowska Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki”.

Przy realizacji działań planowane jest nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Wejherowa, których wsparcie przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

projekt socjalny „jesień życia w letnim nastroju”

W miesiącu lipcu 2017r. ruszyła pierwsza edycja projektu socjalnego pn. „Jesień życia w letnim nastroju”. Projekt prowadzony jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, w ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego o specjalności „Praca socjalna z osobami starszymi”.

Projekt przewiduje działania aktywizacyjne skierowane bezpośrednio do wejherowskich seniorów zrzeszonych przy Klubie Seniora 3/4. Hasłem przewodnim prowadzonych działań jest „bezpieczny, zdrowy, piękny i aktywny senior”.

Projekt będzie trwał do października 2017r.  Zaplanowane zostały spotkania, prelekcje, pogadanki, sesja fotograficzna, warsztaty fryzur i makijażu oraz wizyta studyjna w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Projekt wspierany jest dodatkowo przez lokalnych partnerów i sponsorów.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

[/read]

Karta Dużej Rodziny – nowe druki

Uprzejmie informujemy, iż od  01.08.2017r. obowiązują nowe druki wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz nowe wzory oświadczeń do wniosków. Druki w wersji elektronicznej (do pobrania i wydrukowania) znajdują się w zakładce strony MOPS dotyczącej Karty Dużej Rodziny – tutaj, lub na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej – tutaj. Wnioski  i druki oświadczeń w wersji papierowej można pobrać również w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Składanie wniosków w MOPS

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2017r. w będą przyjmowane wnioski w celu ustalenia uprawnień na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 do:

 • zasiłku rodzinnego
 • świadczenia wychowawczego 500+
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski na zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  będą przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego  lub w siedzibie MOPS  przy ul. Kusocińskiego 17,  

w sierpniu i wrześniu 2017r.:

 • w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.30
 • wtorek, środa, czwartek od godz. 8.00 do 14.30
 • piątek od godz. 8.00 do 12.00

od października 2017r.

 • w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
 • wtorek, środa, czwartek od godz. 8.00 do 14.30
 • piątek dzień pracy wewnętrznej.

od 01.08.2017 roku można będzie złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Profilu Zaufanego

Rozmiar czcionki
Kontrast