Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki – jeśli dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty ,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • oświadczenie lub zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość,
 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (i kapitał początkowy) w przypadku uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w przepisach, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Rozmiar czcionki
Kontrast