300+ dobry start

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w  wysokości 300 zł na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia lub dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole  do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tut. Ośrodku przy ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie.

Wniosek składa mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po 30 listopada będą pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie 300+ otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych od 1 września Ośrodek, będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Na świadczenie „Dobry start” nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie 300+ nie przysługuje

  • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Załącznik do pobrania znajduje się w dziale ŚWIADCZENIA RODZINNE – DRUKI

Rozmiar czcionki
Kontrast