500 plus (Świadczenie wychowawcze)

500 PLUS (ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE) 2019r./2021r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –  można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną(papierową) w tut. Ośrodku przy ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od 1 lipca 2019 do 31 maja 2021 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 2. matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu albo dyrektorowi domu pomocy społecznej,
 3. do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 4. kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:
 • urodzenia dziecka,
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 1. okres zasiłkowy dla świadczenia wychowawczego – od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lutego danego roku.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio:

 • urodzenia się dziecka,
 • objęcia dziecka opieką lub
 • przysposobienia dziecka.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

2. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

W przypadku gdy osoba, pobierająca świadczenie wychowawcze, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia wychowawczego do dnia spłaty.

 

Informator 500plus – kliknij aby przejść na stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki do pobrania znajdują się w dziale ŚWIADCZENIA RODZINNE – DRUKI

Rozmiar czcionki
Kontrast