Wszystkie wpisy, których autorem jest Emilia Marzejon

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO dla uchodzców wojennych z ukrainy

Od 18 marca obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w MOPS w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17, od dnia 18.03.2022 roku.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.
W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) adres pobytu;
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10) numer PESEL

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


——————————————————
Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.
Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заяву на одноразову грошову допомогу можна подати до MOPS у Вейгерово за адресою: вул. Kusocińskiego 17, від 18.03.2022.


Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

ЗАЯВУ СЛІД ЗАПОВНИТИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.
Брак даних неприпустимий. Всі поля необхідно заповнити.
Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
Дані, які потрібно внести в заявку:
1) ім’я (імена) та прізвище;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) стать;
5) вид документа, за яким перетнули кордон;
6) серія та номер документа, за яким перетнули кордон;
7) відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
8) адреса проживання;
9) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;
10) номер PESEL

Правова основа
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.


WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO UA

Wniosek o świadczenie jednorazowe_UA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie we współpracy z Pomorską Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą „GRYF”, organizujE zbiórkę potrzebnych rzeczy dla Uchodźców wojennych z Ukrainy.

Chcesz pomóc? 
Podaruj rzeczy na zbiórkę dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Sprawdź, jakie są aktualne potrzeby. 

Zbieramy tylko rzeczy nowe.

Aktualna lista potrzeb poniżej: 
- wyprawki dla uczniów (plecak, piórnik, śniadaniówka, zeszyty itp.) 
- domowe środki czystości, w tym: proszki do prania, płyny do płukania, środki do czyszczenia łazienki/kuchni - produkty nowe, fabrycznie zamknięte
- kosmetyki: szampony, odżywki, balsamy do ciała, kremy do rąk, kremy do twarzy, pasty do zębów, szczoteczki do zębów - nowe, fabrycznie zamknięte
- środki higieniczne dla kobiet
- pieluchy, chusteczki nawilżane
- odzież dla kobiet i dzieci – szczególnie bielizna osobista, rajstopy i skarpetki
- butelki do karmienia, smoczki
- mleko modyfikowane 1-5, kaszki, obiadki w słoiczkach, deserki
- żywność długoterminowa - fabrycznie zamknięta

Uwaga! 
Prosimy nie przynosić odzieży zimowej.
 
Punkt zbiórki
W Wejherowie informacji w zakresie pomocy uchodźcom udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z Pomorską Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą GRYF w Wejherowie, organizuje zbiórkę:
* w punkcie przy ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie, czynne od 8:00 do 16:00
* na plebanii przy kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej – wejście od ul. Narutowicza - czynny od pon. do czw. w godz. 14:00 -15:00

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – STYCZEŃ 2022

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

24.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00

25.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

26.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

27.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00

28.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już informację drogą mailową i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:

18.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

19.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00

21.01.2022r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

20.01.2022 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

24.01.2022r. – fundusz alimentacyjny

zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) oraz świadczenia wychowawcze (500+) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.

DODATEK OSŁONOWY

Dział świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

WAŻNE:

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

1. elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

2. tradycyjnie w wersji papierowej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – wrzucając wniosek do jednej z urn podawczych zlokalizowanych przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać na stronie internetowej.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

• na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r.,  druga rata do 02-12-2022 r.

• na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Informacja o przyznaniu dodatku przesłana zostanie Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy Wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie mógł uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy(1)

wniosek dodatek osłonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/wideo-instruktaz–jak-wypelnic-wniosek-o-dodatek-oslonowy