Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego  przysługują dodatki, do których należy dołączyć: 

a) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka:

  • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży

b) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

  • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

c) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne.

d) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

e) Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dołączają do wniosku:

  • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

f) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dołączają do wniosku:

  • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.