Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca  się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),

Jeżeli:

  • kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Przepisy dot. dochodu oraz dochodu utraconego i uzyskanego stosuje się jak przy obliczeniu kryterium dochodowego ustalając prawo do zasiłku rodzinnego.
  • wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wymagane są dokumenty:

  • wypełniony wniosek przez rodzica lub opiekuna
  • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży,
  • oświadczenie służące ustaleniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.