Kiedy składamy wnioski

Wnioski o WSZYSTKIE świadczenia, oraz pisemne prośby i dokumenty można składać drogą elektroniczną: za pomocą bankowości elektronicznej, platformę ePUAP, PUE ZUS, Emp@tia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Od 1 lipca 2023r. można składać drogą elektroniczną z wymaganymi dokumentami;

Od 1 sierpnia 2023r. można składać wnioski papierowe w celu ustalenia uprawnień na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce na dokumenty znajdującej się na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 16.30
wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 14.30
piątek od 8.00 do 13.30

drogą pocztową na adres:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie,
ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo.

W przypadku gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju należy dodatkowo wypełnić formularz na potrzeby Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – szczegóły https://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.

Wnioski na okres zasiłkowy 2023/2023 złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 października do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca opisując sytuację dochodową i rodzinną powinien wskazać w oświadczeniu imię i nazwisko oraz PESEL członka rodziny, którego dotyczy treść oświadczenia.