Informacja

W związku z nowelizacją ustawy z 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje o zmianach w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa, w tym dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej.

Zgodnie z zapisami art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów sądowych i procesowych m.in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Z mocy ustawy nastąpiło wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym do czasu ustania epidemii COVID – 19, w tym między innymi terminów: 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnej czy 7-dniowy termin na złożenie zażalenia od postanowienia. Nie biegną także terminy na załatwienie sprawy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.