Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – ważne informacje

Informujemy, iż zgodnie z art.15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374,567i 568) który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 na mocy art.73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U 2020r poz. 695)

został rozszerzony katalog okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19

„Art. 15oa. 1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19,
stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe:

  • od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.
  • od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe:

  • od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020r.
  •  od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021r.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych lub odpowiednio świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.