Zmiany w pomocy społecznej

Od 1 października 2015r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”] 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia od października kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnej będzie wynosić 634,00 zł, (wzrost o 92,00 zł),
  • dla osoby w rodzinie będzie wynosić 514,00 zł (wzrost o 58,00 zł).

Zmianie ulegną również wysokości kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosić 604,00 zł,
  • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej będzie wynosić 1722,00 zł,
  • kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub pozwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach będzie wynosić minimalnie 606,00 zł, maksymalnie zaś 1335,00 zł.

Nowa wysokość kwoty z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 288 zł. Wszystkie powyższe zmiany obowiązywać będą od 1 października 2015r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie od numerami telefonów: 58 677 79 86, 58 677 79 87, 58 677 79 88, 58 677 79 89, 58 677 79 90.

Źródła prawa:

DZIENNIK USTAW z dnia 29 lipca 2015r. Poz. 1058 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015r. W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. [/read]