Nieodpłatna pomoc prawna – od 04.01.2016r.

Od 4 stycznia 2016r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

W ramach poradnictwa prawnego osoba uprawniona będzie mogła skorzystać z:

 • informacji o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
  wskazania sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • pomocy w sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej trzeba będzie spełnić jedną z zamieszczonych poniżej przesłanek. Weryfikacja uprawnień będzie dokonywana przez adwokata lub radcę prawnego przed udzieleniem pomocy prawnej. Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy są:

Osoby korzystające ze świadczeń Pomocy Społecznej – którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Niezbędne dokumenty do okazania:

 • Oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Dodatkowo  osoba uprawniona  przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia – oświadczenie składa się na miejscu.

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – o  której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).

Niezbędne dokumenty do okazania:

 • ważna Karta Dużej Rodziny.

Kombatanci – osoby które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

Niezbędne dokumenty do okazania:

 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Weterani – osoby które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

Niezbędne dokumenty do okazania:

 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego.

Osoby które nie ukończyły 26 lat

Niezbędne dokumenty do okazania:

 • dokument tożsamości.

Osoby które ukończyły 65 lat

Niezbędne dokumenty do okazania:

 • dokument tożsamości

Osoby które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. Osoby które znalazły się w takiej sytuacji składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych powyżej okoliczności.

Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów to potwierdzających.
Oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Administratorem danych osobowych związanych z bezpłatnym poradnictwem prawnym  jest Starosta.

Nieodpłatne porady prawne będą świadczone w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 na I p. w pokoju nr 19 w dniach:

Poniedziałek: 8.30 – 12.30
Wtorek: 8.30 – 12.30
Środa: 11.30 – 15.30
Czwartek: 11.30 – 15.30
Piątek: 10.00 – 14.00

Zapisy przyjmowane są osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie lub telefonicznie pod numerem 58 677 79 60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
Osoby niepełnosprawne, mające problem z poruszaniem się proszone są o zgłaszanie się do pierwszego stanowiska przyjęć na głównym holu MOPS (parter).

Uwaga ważne:
Celem uniknięcia sytuacji odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej prosimy o dokładne zapoznanie się z wymogami dla osób uprawnionych oraz zabranie ze sobą potrzebnych dokumentów. Przypominamy, że weryfikacja uprawnień będzie dokonywana przez adwokata lub radcę prawnego przed udzieleniem pomocy prawnej.

[/read]