Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W związku ze zmianą do Ustawy o Karcie Dużej Rodziny od 01.07.2017r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica  oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie  dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – druk oświadczenia do pobrania tutaj,
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. –  oświadczenie ucznia/studenta o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – druk oświadczenia do pobrania tutaj,
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis  postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 4. w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga ważne!

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, poza dokumentami przytoczonymi powyżej przedstawia się oryginały lub odpisy:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 3. w przypadku dzieci do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 4. w przypadku dzieci powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość,
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość,
 6. w przypadku cudzoziemców poza powyżej przestawionymi dokumentami wymagany jest również dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne informacje:

Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 3.   dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu  roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,  zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Składanie wniosków:

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 na parterze w pokoju nr 13 i na I piętrze w pokoju nr 20. Obiór Kart Dużej Rodziny – pokój nr 20.

Poniedziałek: 8.00 – 16.30
Wtorek – czwartek: 8.00 – 15.00
Piątek: 8.00 – 13.30

Od 01.01.2015r. obowiązuje nowy druk Wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, który można  pobrać osobiście w siedzibie MOPS Wejherowo lub ze strony programu: rodzina.gov.pl gdzie zamieszczone są również inne informacje związane z Kartą Dużej Rodziny – m.in. wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny w postaci konturowej mapy Polski.

Strona główna programu Karta Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
Wyszukiwanie partnerów:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny
Dołącz do programu Karta Dużej Rodziny: https://mops.wejherowo.pl/2015/11/20/dolacz-online-do-karty-duzej-rodziny/

[/read]