Rozpoczęcie projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście”

W dniu dzisiejszym oficjalnie rozpoczął się Projekt „Klub Integracji Społecznej Śródmieście” który  realizowany jest  przy rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa w ramach Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Wejherowa.  Od dnia dzisiejszego do końca roku 2017 prowadzone będą działania przygotowawcze a od  01.01.2018r.  do 31.11.2022r. realizowane będzie bezpośrednie wsparcie dla beneficjentów ostatecznych projektu. 

W ramach realizacji Projektu przewiduje się utworzenie Klubu Integracji Społecznej „Śródmieście”, będącego filią działającego od ponad 10 lat Klubu działającego przy MOPS Wejherowo. KIS „Śródmieście” będzie się mieścił w centrum obszaru zdegradowanego miasta. Klub będzie skupiał aktywność społeczną mieszkańców i będzie działał na rzecz obszaru rewitalizowanego. Przez cały okres funkcjonowania Klubu przewiduje się objęcie bezpośrednim wsparciem do 295 osób. Działania będą prowadzone w 3 głównych zakresach:

  1. Aktywizacja społeczna – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu w zakres której wchodzić będzie m.in.: poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe), poradnictwo prawne, poradnictwo społeczne, warsztaty z zakresu „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z zakresu edukacji finansowej, edukacji żywienia, warsztaty ze stylistą, warsztaty z savoir vivre, poradnictwo socjalne.
  2. Aktywizacja zawodowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu w zakres której wchodzić będzie m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty komputerowe, staże zawodowe, warsztaty z zakresu Ekonomii Społecznej (wyjazdy studyjne do podmiotów Ekonomii Społecznej). W ramach w/w zakresu nawiązane zostało partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie.
  3. Aktywizacja środowiskowa – skierowana do bezpośrednich uczestników projektu, ich rodzin, oraz społeczności lokalnej obszaru objętego wparciem w zakres której wchodzić będą przede wszystkim akcje społeczne mające na celu integrację różnych grup i umocnienie w nich poczucia przynależności lokalnej.  Dodatkowo w ramach aktywizacji środowiskowej dla uczestników projektu zapewniona zostanie opieka nad osobami zależnymi (dziećmi i osobami dorosłymi). W zakresie zapewnienia opieki partnerem Projektu jest Wejherowska Spółdzielnia Socjalna „Dobrodziejki”.

Przy realizacji działań planowane jest nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Wejherowa, których wsparcie przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.