Ogłoszenie o zamówieniu – kursy zawodowe

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów i wydanie certyfikatów /zaświadczeń poświadczających poziom wiedzy z zakresu kursu dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.0 1. Aktywizacja społeczno zawodowa mechanizm ZIT.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia z naniesionymi zmianami – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia w pliku .pdf
Załączniki do ogłoszenia w pliku .pdf
Załączniki do zamówienia w pliku edytowalnym .doc