DODATEK OSŁONOWY

Dział świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Zgodnie ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

WAŻNE:

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać:

1. elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

2. tradycyjnie w wersji papierowej – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – wrzucając wniosek do jednej z urn podawczych zlokalizowanych przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać na stronie internetowej.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

• na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r.,  druga rata do 02-12-2022 r.

• na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku.

Informacja o przyznaniu dodatku przesłana zostanie Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy Wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie mógł uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1)

Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy(1)

wniosek dodatek osłonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/wideo-instruktaz–jak-wypelnic-wniosek-o-dodatek-oslonowy