DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ MIASTO WEJHEROWO


Gmina Miasta Wejherowo, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego.
Prezydent Miasta Wejherowa podjął decyzję o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego aby ułatwić zaopatrzenie się mieszkańców w opał.

1. Kto jest uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie.
Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, Prezydent Miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

2. Jaka jest preferencyjna cena węgla dla mieszkańca?
Maksymalna cena sprzedaży dla mieszkańców nie może przekroczyć 2000 złotych brutto. Jednakże Prezydent Miasta Wejherowa podjął decyzję, iż cena ta będzie wynosić dla mieszkańca 1900,00 zł brutto za tonę (1,5 tony = 2850,00 zł brutto). Powyższe oznacza, iż mieszkaniec będzie mógł przeznaczyć 150 zł z otrzymanej kwoty 3 tys. zł dodatku węglowego na transport węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

3. Kto ponosi koszty transportu węgla do gospodarstwa domowego?
Zgodnie z ustawą osoba kupująca węgiel ponosi koszty jego transportu do swojego gospodarstwa. Wybrane przez Miasto składy węgla będą świadczyć taką usługę dodatkowo w cenie 100 zł. Jednakże mieszkaniec nie jest zobowiązany do skorzystania z tej dodatkowej usługi. Może transport zorganizować we własnym zakresie.

4. Ile można zakupić węgla w tej cenie?
W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel jednorazowo w dwóch partiach:
1) do końca 2022 r. w ilości maksymalnej 1,5 tony,
2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. w ilości maksymalnej 1,5 tony.

5. Kto zajmować się będzie dystrybucją węgla?
Miasto podjęło rozmowy z dwoma składami węgla, mającymi siedzibę na terenie gminy Wejherowo, które zajmować się będą dystrybucją węgla w cenach preferencyjnych. Adresy składów zostaną podane w terminie późniejszym.

6. Gmina Miasta Wejherowa nie ma wpływu na jakość paliwa stałego (węgla) Certyfikat, jaki otrzyma Gmina Miasta Wejherowa na zakupione paliwo stałe zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta i w BiP.

7. Gdzie znajdę wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie?
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miasta www.wejherowo.pl, oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie www.mops.wejherowo.pl Dostępna jest również wersja papierowa udostępniona w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego 17 (wzór wniosku).

8. Gdzie należy składać wniosek?
Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 listopada 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17, w następujących godzinach:
• w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 10.00 oraz od 14.00 do 17.00;
• od wtorku do czwartku w godzinach: od godz. 7.30 do 11.00 oraz od 13.00 do 15.00;
• w piątki w godzinach od godz. 7.30 do 11.00.

Wniosek o zakup paliwa stałego składa się raz na dany okres, na piśmie lub w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego, można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 058 677 79 81 w godzinach 10.00-13.00.

9. O terminie wpłaty wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie na adres e-mail podany we wniosku lub telefonicznie na nr telefonu podany we wniosku lub pisemnie na adres korespondencyjny, zgodny ze złożonym wnioskiem.

10. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy nr 95 1160 2202 0000 0005 4761 7929.
UWAGA: W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać: imię, nazwisko i adres wnioskodawcy wskazany we wniosku.
Wpłaty dokonane w placówkach Poczty Polskiej są zwolnione z opłat.
11. Po potwierdzeniu dokonania wpłaty na powyższy rachunek przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskodawca otrzyma potwierdzenie, upoważniającego go do odbioru paliwa stałego, o czym zostanie poinformowany wg pkt. 9.
12. Warunkiem odbioru paliwa stałego po preferencyjnej cenie przez wnioskodawcę będzie pozytywnie zweryfikowany wniosek, potwierdzenie przez MOPS wpłaty na rachunek bankowy oraz potwierdzenie upoważniające do odbioru paliwa stałego we wskazanym miejscu odbioru paliwa stałego (węgla).