Praca: inspektor

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE
UL. KUSOCIŃSKIEGO 17, 84-200 WEJHEROWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w wymiarze pełnego etatu

OFERTA Z DNIA 21.07.2016 r.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie: wyższe,
b) udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy w jednostkach samorządowych,
c) obywatelstwo polskie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
h) znajomość obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych,
i) znajomość ustaw: z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wymagania dodatkowe:

a) predyspozycje osobowościowe – rzetelność, staranność, sumienność, odpowiedzialność,
b) doświadczenie w obsłudze interesantów,
c) ogólna znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

wydawanie i przyjmowanie wniosków,
– wprowadzanie danych do programu komputerowego,
– weryfikacja danych i wystawienie decyzji,
– sporządzanie list wypłat,
– prowadzenie obowiązującej dokumentacji z zakresu
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
– prowadzenie postępowań w sprawach podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
– zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej,
– sprawozdawczość z udzielonych świadczeń,

– współpraca z innymi komórkami MOPS
i instytucjami działającymi na rzecz świadczeniobiorców.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
– miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie,
– praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy,
– stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
– praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8-godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy.

Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
8) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) podpisane osobiście, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych .”
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że:
1. Administratorem Danych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17.
2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z naborem.
3. Nie przewiduje się przekazywania danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę – 09.08.2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłanie pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Kusocińskiego 17, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektoraw terminie do dnia 02.08.2016 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wejherowo.pl/, stronie internetowej Ośrodka /www.mops.wejherowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Administracyjnym Ośrodka przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu przewidzianego Instrukcją kancelaryjną nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie


Anna Kosmalska

Wejherowo, dnia 21.07.2016 r.[/read]