Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje:

 Od 1 sierpnia 2016 roku są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Od 1 września 2016 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

ULGA PRORODZINNA

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych (wprowadzona zmiana ustawą z dnia 23 października 2014r. poz.1644) należy pamiętać, że dochodem niepodlegającym opodatkowaniu jest również kwota stanowiąca  różnicę między kwotą  przysługującego odliczenia (ulga prorodzinna)  a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, która nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.

UWAGA!

Jeżeli wysokość pobranej przez płatnika zaliczki na podatek u osób najmniej zarabiających była niższa od przysługującej ulgi prorodzinnej to zwrot niewykorzystanej kwoty przysługiwał do sumy kwot składek społecznych i zdrowotnych.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej zalicza się do dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dlatego osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych winny go uwzględniać składając kolejny wniosek o świadczenia wpisując go jako dochód niepodlegający opodatkowaniu na załączniku nr 4 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przy składania wniosku okazać PIT 36 lub PIT 37 wraz z PIT/UZ również za rok 2014.

Podstawa prawna:  ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Poz. 1644)

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.3)) w art. 72 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.5)) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym ósmym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte w brzmieniu: „– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;”.

Ze względu na możliwość  składania wniosków w tym samym czasie  na różne świadczenia a tym samym wydłużony czas ich przyjmowania – WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

poniedziałek   w godz. 8.00 do 16.30

wtorek    w godz. 8.00 do 14.30

środa    w godz. 8.00 do 14.30

czwartek    w godz. 8.00 do 14.30

[/read]