Obowiązek informacyny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  — przetwarzanie w związku z:

  • ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  • ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
  • ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można się skontaktować:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo
tel. 58 677-79-60, e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um.wejherowo.pl
tel.: 58 677 71 37
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Administratora.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa  podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane wprowadzane są przez upoważnionych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.