Wszystkie wpisy, których autorem jest Mateusz Koszałka

Termin Wypłat Świadczeń Sierpień 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 27.08.2024r.   osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.08.2024r.   osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.08.2024r.   osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.08.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 26.08.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny)  realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

Terminy Wypłat Świadczeń Lipiec 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 26.07.2024r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.07.2024r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.07.2024r. osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.07.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 26.07.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

US TA WA z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2024r poz. 854) uchyla art. 13 i art.13a.

Oznacza to, że świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznane mogą być do 30 czerwca 2024r.

Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

Ponadto osoby zdecydowane przenieść się do obiektów zbiorowego zakwaterowania w miejscach oferowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie do 18 czerwca 2024 r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ –CZERWIEC 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 25.06.2024r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.06.2024r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.06.2024r. osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.06.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 24.06.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

TERMIN WYPŁAT ŚWIADCZEŃ MAJ 2024

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – MAJ 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 27.05.2024r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.05.2024r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.05.2024r. osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.05.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 27.05.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – KWIECIEŃ 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 25.04.2024r. – osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.04.2024r. – osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.04.2024r. – osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.04.2024r.  w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 25.04.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

Druki: Opieka Wytchnieniowa 2024

Załącznik do pobrania i wypełnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie wynosić 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.
Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
WAŻNE!!
Druki należy składać w wersji kolorowej ze względu na logotypy jakimi zostały opatrzone.
W związku z ograniczoną ilością godzin i osób na rzecz których mogą one zostać przyznane o zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie:

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do Programu
2. Klauzula RODO

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – LUTY 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

  Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.02.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 21.02.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny)  realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

DODATEK OSŁONOWY – 2024

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

WNIOSEK O WYPŁATĘ do pobrania

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy:
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
1.Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Uwaga !
Osoba, która ubiega się o dodatek osłonowy, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające, że:
1. Jest obywatelem:
– jednego z państw Unii Europejskiej
– jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;

2. Jest członkiem rodziny (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) obywatela:
– jednego z państw Unii Europejskiej
– jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce

3 Jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:
– zezwolenia na pobyt stały;
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z następującymi okolicznościami:
– jest członkiem rodziny uchodźcy i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach);
– jest członkiem rodziny osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną ( art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o cudzoziemcach);
– posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);
– uzyskał status uchodźcy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
– uzyskał ochronę uzupełniającą (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

Gospodarstwo domowe tworzą:
– gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
– gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy:

 • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uwaga

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.
Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Gdzie można złożyć wniosek

Jeżeli jesteś mieszkańcem Miasta Wejherowo, możesz złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego 17, bądź za za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.
Wszystkich niezbędnych informacji udzielimy pod nr telefonu: 058 677 79 91 w godzinach od 8:00 – 10:00 od poniedziałku do czwartku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 374)

WNIOSEK O WYPŁATĘ do pobrania

Unieważnienia do postepowań

ZP.271.3.2.2024.KB Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

ZP.271.4.2.2024.KB Świadczenie usług schronienia dla kobiet, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

ZP.271.5.2.2024.KB Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza

ZP.271.6.2.2024.KB Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza

ZP.271.7.2.2024.KB Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – LUTY 2024

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.02.2024r.   osoby o nazwiskach od litery M do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.02.2024r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 21.02.2024r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny)  realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

OgłoSZENIE O ZAMóWIENIU

1.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

2.Świadczenie usług schronienia dla kobiet, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

 •  

3.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza

4.Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza

 •  

5.Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy

 •  

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Szczegółowe informację dostępne w załącznikach poniżej:

Karta zakresu czynności AOON 2024 – pdf

Karta zakresu czynności AOON 2024 – do pobrania

Nabór wniosków do Programu.pdf

Nabór wniosków do Programu – do pobrania

Wniosek.pdf

Wniosek – do pobrania

Oświadczenie – pdf

Oświadczenie – do pobrania

DRUKI NALEŻY SKŁADAĆ W WERSJI KOLOROWEJ ZE WZGLĘDU NA ZAMIESZCZONE NA NICH LOGOTYPY.

W przypadku braku możliwości wydrukowania wniosku w kolorze, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie celem pobrania druku.

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

1.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Unieważnienie zamówienia

2.Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Unieważnienie zamówienia

3.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Unieważnienie zamówienia

4.Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Unieważnienie zamówienia

5.Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

Unieważnienie zamówienia

 

Wyniki zamówień

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa”
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta Wejherowa”
 3.  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej”
 4.  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Świadczenie usług schronienia dla kobiet, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej.
 5.  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej”
 6.  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej”
 7.  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na „Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej”

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – GRUDZIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 18.12.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00

 • 19.12.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

 • 20.12.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

 • 21.12.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00

 • 22.12.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 14.12.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 18.12.2023r. – fundusz alimentacyjny

 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

1.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn bezdomnych zdrowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

2.Świadczenie usług schronienia dla kobiet bezdomnych zdrowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

3.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

4.Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

5.Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

6.Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

7.Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy

8.Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Oświadczenie

Informacja o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie o wyborze

 

Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) i podobnie jak POPŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach programu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

1410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są u pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.plTERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – LISTOPAD 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.11.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00

 • 24.11.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30

 • 27.11.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

 • 28.11.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00

 • 29.11.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.11.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 23.11.2023r. – fundusz alimentacyjny

 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH OD 01.01.2024 ROKU

INFORMACJA 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 26.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2024 roku.

Od 01.01.2024 r. osobom od ukończenia 18 roku życia posiadającym decyzję ustalającą poziom wsparcia będzie przysługiwało świadczenie wspierające. Prawo do świadczenia wspierającego ustalać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego można będzie składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

STARE ZASADY dotyczące JUŻ przyznanych ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH

(do 31.12.2023 r.) 

 1. ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków zachowania prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r., będą nadal przysługiwały do końca okresu, na który zostały przyznane (pod warunkiem, że osoba wymagająca opieki nie będzie miała przyznanego prawa do świadczenia wspierającego).
 2. Na dotychczasowych zasadach będą również przysługiwały świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem:
 3. złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz
 4. złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy licząc od daty wydania nowego orzeczenia lub
 5. złożenie wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

NOWE ZASADY

ustalania prawa do ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH od 01.01.2024 r.

 1. w przypadku złożenie nowego wniosku na nowych zasadach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2024 roku będzie ono przysługiwało wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego – o tym fakcie będzie trzeba powiadomić MOPS, gdyż złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w ZUS skutkuje wstrzymaniem wypłat pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, a przyznanie świadczenia wspierającego przez ZUS osobie wymagającej opieki powoduje uchylenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osoby sprawującej opiekę,
 3. osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życiai która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej sprawując jednocześnie opiekę) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek
  o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów,
 4. w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego po 01.01.2024 roku
 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – od 01 stycznia 2024 roku zostanie wykreślony z katalogu świadczeń opiekuńczych. Wnioski złożone do 31.12.2023 roku zostaną rozpatrzone na zasadach dotychczasowych

WAŻNE:

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

NIE BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

 

UWAGA!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ TEN FAKT W TUTEJSZYM OŚRODKU.

Podstawa prawna: ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429).

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – PAŹDZIERNIK 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00

 • 25.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

 • 26.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

 • 27.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30

 • 30.10.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 19.10.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 24.10.2023r. – fundusz alimentacyjny

 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – WRZESIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30

 • 25.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

 • 26.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

 • 27.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00

 • 28.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 19.09.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 21.09.2023r. – fundusz alimentacyjny

 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.