ZMIANY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH OD 01.01.2024 ROKU

INFORMACJA 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 26.07.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429) informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2024 roku.

Od 01.01.2024 r. osobom od ukończenia 18 roku życia posiadającym decyzję ustalającą poziom wsparcia będzie przysługiwało świadczenie wspierające. Prawo do świadczenia wspierającego ustalać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego można będzie składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranym podlegającym zwrotowi wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun.

STARE ZASADY dotyczące JUŻ przyznanych ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH

(do 31.12.2023 r.) 

 1. ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie obecnych przepisów i warunków zachowania prawa do tych świadczeń po 31 grudnia 2023 r., będą nadal przysługiwały do końca okresu, na który zostały przyznane (pod warunkiem, że osoba wymagająca opieki nie będzie miała przyznanego prawa do świadczenia wspierającego).
 2. Na dotychczasowych zasadach będą również przysługiwały świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w przypadku wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem:
 3. złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz
 4. złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy licząc od daty wydania nowego orzeczenia lub
 5. złożenie wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

NOWE ZASADY

ustalania prawa do ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH od 01.01.2024 r.

 1. w przypadku złożenie nowego wniosku na nowych zasadach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 01 stycznia 2024 roku będzie ono przysługiwało wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego – o tym fakcie będzie trzeba powiadomić MOPS, gdyż złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w ZUS skutkuje wstrzymaniem wypłat pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, a przyznanie świadczenia wspierającego przez ZUS osobie wymagającej opieki powoduje uchylenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osoby sprawującej opiekę,
 3. osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życiai która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej sprawując jednocześnie opiekę) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek
  o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów,
 4. w przypadku gdy opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego po 01.01.2024 roku
 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – od 01 stycznia 2024 roku zostanie wykreślony z katalogu świadczeń opiekuńczych. Wnioski złożone do 31.12.2023 roku zostaną rozpatrzone na zasadach dotychczasowych

WAŻNE:

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

NIE BĘDĄ PRZYSŁUGIWAŁY opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

 

UWAGA!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ TEN FAKT W TUTEJSZYM OŚRODKU.

Podstawa prawna: ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429).