Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) i podobnie jak POPŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach programu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

1410,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są u pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl