Druki: Opieka Wytchnieniowa 2024

Załącznik do pobrania i wypełnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie wynosić 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.
Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
WAŻNE!!
Druki należy składać w wersji kolorowej ze względu na logotypy jakimi zostały opatrzone.
W związku z ograniczoną ilością godzin i osób na rzecz których mogą one zostać przyznane o zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie:

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do Programu
2. Klauzula RODO