Archiwum kategorii: Pomoc Społeczna

Druki: Opieka Wytchnieniowa 2024

Załącznik do pobrania i wypełnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu.

Program zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie wynosić 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.
Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.
Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z podpisaną klauzulą RODO oraz kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
WAŻNE!!
Druki należy składać w wersji kolorowej ze względu na logotypy jakimi zostały opatrzone.
W związku z ograniczoną ilością godzin i osób na rzecz których mogą one zostać przyznane o zakwalifikowaniu uczestnika decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie:

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia do Programu
2. Klauzula RODO

DODATEK OSŁONOWY – 2024

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

WNIOSEK O WYPŁATĘ do pobrania

W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Komu przysługuje dodatek osłonowy:
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
1.Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Uwaga !
Osoba, która ubiega się o dodatek osłonowy, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty potwierdzające, że:
1. Jest obywatelem:
– jednego z państw Unii Europejskiej
– jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce;

2. Jest członkiem rodziny (w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin) obywatela:
– jednego z państw Unii Europejskiej
– jednego z państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
– Konfederacji Szwajcarskiej i posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce

3 Jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie:
– zezwolenia na pobyt stały;
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z następującymi okolicznościami:
– jest członkiem rodziny uchodźcy i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną (art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach);
– jest członkiem rodziny osoby, której udzielono ochrony uzupełniającej i przybywa do Polski lub przebywa w Polsce w celu połączenia się z rodziną ( art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o cudzoziemcach);
– posiada zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach);
– uzyskał status uchodźcy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
– uzyskał ochronę uzupełniającą (art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

Gospodarstwo domowe tworzą:
– gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
– gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek osłonowy:

  • 228,80/286,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20/429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20/607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80/822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Uwaga

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.
Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Gdzie można złożyć wniosek

Jeżeli jesteś mieszkańcem Miasta Wejherowo, możesz złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kusocińskiego 17, bądź za za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.
Wszystkich niezbędnych informacji udzielimy pod nr telefonu: 058 677 79 91 w godzinach od 8:00 – 10:00 od poniedziałku do czwartku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 374)

WNIOSEK O WYPŁATĘ do pobrania