Druki

Wzory druków – pliki w formacie PDF.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA W TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU – (ZA ŻYCIEM)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

DRUK OŚWIADCZENIA

DRUK UPOWAŻNIENIA INNEJ OSOBY NIŻ WNIOSKODAWCA DO ODBIERANIA ŚWIADCZEŃ W KASIE OŚRODKA – jednorazowo

DRUK USTANOWIENIA ODBIORCY ŚWIADCZEŃ INNEGO NIŻ WNIOSKODAWCA W KASIE OŚRODKA LUB NA KONTO –  na stałe

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ NA KONTO BANKOWE/ZMIANĘ NUMERU KONTA BANKOWEGO

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ W KASIE OŚRODKA

FORMULARZ NA POTRZEBY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA NA POTRZEBY SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POZA GRANICAMI KRAJU

OŚWIADCZENIE – ZMIANA ZAMIESZKANIA

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA DZIEKO/DZIECI od 01.01.2024 roku tzw. „NOWE ZASADY” wraz z załącznikiem