Klub seniora ¾

Klub Seniora jest miejscem spotkań i dziennego pobytu dla kobiet i mężczyzn w zaawansowanym wieku emerytalnym z terenu Wejherowa – większość z uczestników ma ponad 70 lat. Głównym zadaniem Klubu jest pełnienie funkcji opiekuńczej i wspierającej w połączeniu z przygotowywaniem seniorów do szeroko rozumianej samopomocy, zwiększeniem ich aktywności życiowej, zachęcaniem do udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz zapobieganiem marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia. Klub powołany został do życia w 2003r. i do dziś funkcjonuje w lokalu budynku przy ul. Hallera 1a w Wejherowie.  Grupa współpracuje  m.in. z Domem Pomocy Społecznej z Wejherowa organizując wspólne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbywa spotkania w ramach działalności Stowarzyszenia Rodzin Osób Chorych na Alzheimera oraz organizuje wspólne wyjścia do Filharmonii Wejherowskiej. W grudniu organizuje zazwyczaj spotkania wigilijne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora.  Przeciętnie w zajęciach Klubu uczestniczy łącznie 20 osób. Zajęcia i opiekę merytoryczną nad Klubem Seniora prowadzi pracownik socjalny MOPS Wejherowo, który dodatkowo obsługuje rejon pracy socjalnej. Działania Klubu Seniora finansowane są ze środków własnych MOPS.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Klubu Seniora ¾ zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 do Koordynatora  ds. Pomocy Instytucjonalnej MOPS Wejherowo, pok. nr 11, tel.: 58 677 79 87, p. Beatą Nowak