projekt partnerski – horyzont zawodowy

HORYZONT ZAWODOWY – projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Fundacja Gospodarcza jest Liderem Projektu, a Partnerem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie poprzez wsparcie psychologiczne, merytoryczne, szkolenia i staże 80 osób pozostających bez zatrudnienia do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez podjęcie zatrudnienia. Projekt skierowany jest do 80 osób pozostających bez pracy tj. bezrobotnych i biernych zawodowo (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.) z woj. pomorskiego, w tym z obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z powiatu wejherowskiego i osób z powiatu puckiego, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.09.2018.

Ogłoszenie wyników naboru – inspektor

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydata na wolne stanowisko pracy w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie

inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Patrycja Krakowiak zamieszkała w Kębłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Patrycja Krakowiak spełnia wymagania formalne oraz posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które pozwala na podjęcie pracy na tym stanowisku.

                                                                                                                                            Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie
Anna Kosmalska
Wejherowo, dnia 05.08.2016 r.

[/read]

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje:

 Od 1 sierpnia 2016 roku są przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

Od 1 września 2016 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

ULGA PRORODZINNA

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych (wprowadzona zmiana ustawą z dnia 23 października 2014r. poz.1644) należy pamiętać, że dochodem niepodlegającym opodatkowaniu jest również kwota stanowiąca  różnicę między kwotą  przysługującego odliczenia (ulga prorodzinna)  a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, która nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenie społeczne.

UWAGA!

Jeżeli wysokość pobranej przez płatnika zaliczki na podatek u osób najmniej zarabiających była niższa od przysługującej ulgi prorodzinnej to zwrot niewykorzystanej kwoty przysługiwał do sumy kwot składek społecznych i zdrowotnych.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej zalicza się do dochodu w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Dlatego osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych winny go uwzględniać składając kolejny wniosek o świadczenia wpisując go jako dochód niepodlegający opodatkowaniu na załączniku nr 4 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

W celu prawidłowego wypełnienia wniosku należy przy składania wniosku okazać PIT 36 lub PIT 37 wraz z PIT/UZ również za rok 2014.

Podstawa prawna:  ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Poz. 1644)

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.3)) w art. 72 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Na równi z nadpłatą traktuje się kwotę stanowiącą różnicę określoną zgodnie z art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazaną w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub wynikającą z decyzji.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.5)) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym ósmym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret dwudzieste dziewiąte w brzmieniu: „– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;”.

Ze względu na możliwość  składania wniosków w tym samym czasie  na różne świadczenia a tym samym wydłużony czas ich przyjmowania – WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

poniedziałek   w godz. 8.00 do 16.30

wtorek    w godz. 8.00 do 14.30

środa    w godz. 8.00 do 14.30

czwartek    w godz. 8.00 do 14.30

[/read]

Terminy wypłat świadczeń – sierpień 2016r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 25.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 31.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 19.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 23.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.08.2016r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 22.08.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 sierpnia na podane konta bankowe.

Terminy wypłat świadczeń – lipiec 2016

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 25.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 18.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.07.2016r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.07.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 lipca na podane konta bankowe.

Terminy wypłat świadczeń – czerwiec 2016

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 27.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 16.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 20.06.2016r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.06.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 czerwca na podane konta bankowe.

Terminy wypłat świadczeń – maj 2016r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
 • 30.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 31.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 12.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 16.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.05.2016r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.05.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 maja na podane konta bankowe.

Dzień pracy wewnętrznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż w związku z reorganizacją systemu pracy pracowników socjalnych , od dnia 15.04.2016r., w każdy piątek zostanie wprowadzony dzień pracy wewnętrznej działu Pomocy Społecznej. W tych dniach pracownicy socjalni będą przyjmowali interesantów jedynie w godzinach od 7.30 do 9.00 i nie będzie prowadzona praca w terenie za wyjątkiem sytuacji kryzysowych.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie działał bez zmian,  na dotychczasowych zasadach.

Terminy wypłaty świadczeń – kwiecień 2016r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 25.04.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.04.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.04.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.04.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.04.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.04.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 kwietnia na podane konta bankowe.

Rozmiar czcionki
Kontrast