obowiązkowa centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług

Z uwagi na wejście w życie obowiązkowej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług od dnia 01.01.2017 roku  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Wejherowa nie może być uznawana za odrębnego od gminy podatnika VAT i we wszystkich transakcjach, w których jedną ze stron jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży, bądź zakupu wpisywane będą w następujący sposób:

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

FAKTURA SPRZEDAŻY:
Sprzedawca:
Gmina Miasta Wejherowa
84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8
NIP: 588-10-00-993

Wystawca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17

FAKTURA NABYCIA:
Nabywca:
Gmina Miasta Wejherowa
84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8
NIP: 588-10-00-993

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17

 

Jeśli jednak w procesie przygotowywania faktur VAT wystawianych na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Wejherowa, uwzględnienie sekcji „nabywca” oraz „odbiorca”, z przyczyn technicznych okaże się nie możliwe, prosimy co najmniej o wskazanie nazwy jednostki organizacyjnej w polu: „Dodatkowe informacje”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie jednocześnie informuje, że w przypadku wystawienia przez kontrahenta począwszy od 01.01.2017 roku faktury z błędnymi danymi „nabywcy”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie nie będzie mógł przyjąć tak wystawionej faktury, odeśle ją do sprzedawcy towaru/ usługi i uzna ją za nie dostarczoną. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie prosi również o zwrócenie szczególnej uwagi na adres korespondencyjny, tak, aby faktury, które dotyczą transakcji realizowanych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie były kierowane na adres MOPS, a nie Urzędu Miasta Wejherowa.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 05 września 2016 t. o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1454), art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15)  

[/read]